Giá: 1.200.000 VND/Shot/60-90p
Service: Top, Bot, Massage, Hôn, Bj

TraiVip.Com đổi sang TraiPro.Com

Giá: 1.000.000 VND/Shot/60-90p
Service: Bottom, Massage, Hôn, Bj

TraiVip.Com đổi sang TraiPro.Com

Giá: 1.000.000 VND/Shot/60-90p
Service: Top, Bottom, Massage, Hôn, Bj

TraiVip.Com đổi sang TraiPro.Com

Giá: 1.200.000 VND/ Shot / 60 – 90p
Service: Top, Bot, Massage, Hôn, BJ

TraiVip.Com đổi sang TraiPro.Com

Bảo vệ: Trai Miền Tây Boy Văn Phòng Top Dâm ( CT – NGUYÊN )

Liên hệ MR BIN để nhận mật mã hàng vip

Giá: 1.200.000 VND/Shot/60-90p
Service: Top, Bottom, Hôn, Massage, BJ

TraiVip.Com đổi sang TraiPro.Com

Giá: 1.500.000 VND/Shot/60-90p
Service: Top, Bottom, Hôn, Massage, BJ

TraiVip.Com đổi sang TraiPro.Com

Giá: 1.200.000 VND/Shot/60-90p
Service: Top, Bottom, Hôn, Massage, BJ

TraiVip.Com đổi sang TraiPro.Com

Tạm Nghỉ
Giá: 000.000 VND / Shot / 60-90p
Service: Top, bottom, Hôn Môi, BJ, Massage

TraiVip.Com đổi sang TraiPro.Com
9/9